ویراست نهایی، ویراست قطعی، ویراست کامل 

ویراستی از متن کامل اثر یا آثار یک پدیدآورنده، که معمولاً بعد از فوت شخص، به شکلی که نهایی و معتبر قلمداد می‌شود، ویرایش و منتشر می‌گردد و غالباً شامل ملحقات انتقادی است که تفاوت‌های مربوط به اثر را مستند می‌کنند و در بارهٔ انتخاب ویراستار از میان این نسخه‌های متفاوت، توضیح می‌دهند.
به متن اثری بی‌نام و نشان که از نظر محققان یا دیگر متخصصان و بنا بر بررسی دقیق، به روایت اصلی از همه نزدیک‌تر است، نیز اطلاق می‌شود‌.

مقایسه کنید با:

authorized edition

نیز نگاه کنید به:

critical edition; variant edition