Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

definitive edition

ویراست نهایی، ویراست قطعی، ویراست کامل 

ویراستی از متن کامل اثر یا آثار یک پدیدآورنده، که معمولاً بعد از فوت شخص، به شکلی که نهایی و معتبر قلمداد می‌شود، ویرایش و منتشر می‌گردد و غالباً شامل ملحقات انتقادی است که تفاوت‌های مربوط به اثر را مستند می‌کنند و در بارهٔ انتخاب ویراستار از میان این نسخه‌های متفاوت، توضیح می‌دهند.
به متن اثری بی‌نام و نشان که از نظر محققان یا دیگر متخصصان و بنا بر بررسی دقیق، به روایت اصلی از همه نزدیک‌تر است، نیز اطلاق می‌شود‌.

مقایسه کنید با:

authorized edition

نیز نگاه کنید به:

critical edition; variant edition