Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

definitive edition

ویراست نهایی، ویراست قطعی، ویراست کامل

ویراستی از متن کامل اثر یا آثار یک پدیدآورنده که، معمولاً بعد از فوت شخص، به شکلی که نهایی و معتبر قلمداد می‌شود، ویرایش و منتشر می‌گردد و غالباً حاوی مآخذ انتقادی می‌باشد که در آن‌ها، شکل‌های مختلف اثر و توضیحات مربوط به گزینه‌های انتخابی ویراستار، مستنداً ذکر شده‌اند. به متن اثری بی‌نام‌ونشان که از نظر محققان یا دیگر متخصصان، بنا بر بررسی دقیق، به روایت اصلی از همه نزدیک‌تر است، نیز اطلاق می‌شود‌.

مقایسه کنید با:

authorized edition

نیز نگاه کنید به:

critical edition; variant edition