پیونددهی عمیق

پیوندی که  از یک سند وبی به درون وبگاه دیگر، با دورزدن سراصفحهٔ سایت دوم و معمولاً بدون هر گونه اشاره به میان‌بر کردن مسیر، داده می‌شود. پیونددهی عمیق موجب مباحثی در رابطه با حقوق دیجیتالی می‌گردد- بویژه در مورد موجودیت‌های تجاری که از راه تبلیغات در صفحهٔ اصلی خود، کسب درآمد می‌کنند. پذیرش دعوای حقوقی به نوع سایت مربوطه و ماهیت محتوای مورد دسترسی بستگی دارد. کتابخانه‌ها باید پیش از پیونددهی عمیق از صفحات وب خود، مجوز لازم را دریافت کنند.