Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

deep linking

پیونددهی عمیق

پیوندی که  از یک سند وبی به درون وبگاه دیگر، با دورزدن سراصفحهٔ سایت دوم و معمولاً بدون هر گونه اشاره به میان‌بر کردن مسیر، داده می‌شود. پیونددهی عمیق موجب مباحثی در رابطه با حقوق دیجیتالی می‌گردد- بویژه در مورد موجودیت‌های تجاری که از راه تبلیغات در صفحهٔ اصلی خود، کسب درآمد می‌کنند. پذیرش دعوای حقوقی به نوع سایت مربوطه و ماهیت محتوای مورد دسترسی بستگی دارد. کتابخانه‌ها باید پیش از پیونددهی عمیق از صفحات وب خود، مجوز لازم را دریافت کنند.