اهدائیه، صفحه‌ٔ تقدیم، عبارت اهدا

یادداشت کوتاهی که در آن، خالق یک اثر به نشانه‌ٔ تقدیر، افتخار، یا محبت، اثر خود را به یک یا چند نفر (که معمولاً همکار، رایزن، یا عضو خانواده هستند) اهدا می‌کند. در کتاب‌ها، اهدائیه‌ٔ پدیدآورنده در قسمت پیش‌متن می‌آید، و معمولاً در صفحه‌ٔ فرد پس از صفحه‌ٔ عنوان چاپ می‌شود.

مقایسه کنید با:

acknowledgments