خارج‌شده از طبقه‌بندی، طبقه‌زدایی‌شده

سندی که چون طبقه‌بندی امنیتی تخصیص‌یافته برای حفظ محرمانگی آن، رسماً تغییر یافته یا لغو شده، دیگر در برابر افشای غیرمجاز، حفاظت نمی‌شود.

متضاد با:

classified

نیز نگاه کنید به:

declassification