مـُمَیـِّز اعشار، نقطه‌ٔ اعشار 

نقطه‌ای (و در فارسی، ممیزی) که در قسمت عددی نشانه‌ٔ «نظام رده‌بندی کتابخانه‌ٔ کنگره» (مثل DK 265.9)، یا پس از رقم سوم شماره‌ٔ رده در «رده‌بندی دهدهی دیویی» (مثل ۰۸۴/۹۴۵) به کار می‌رود و نشان می‌دهد که ارقام بعدی باید جز‌ء اعشاری آن عدد به شمار آیند.