Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

data strip

نوار داده‌ای

نوار دراز و باریکی بر پشت یک کارت که با رسانهٔ مغناطیسی (معمولاً تیره‌رنگ) پوشانده شده و حاوی اطلاعات کدگذاری‌شدهٔ دیجیتالی است که می‌توان به وسیلهٔ ابزار خاصی آن را خواند. نوار داده‌ای که معمولاً برای ضبط شمارهٔ حساب بر روی کارت‌های پلاستیکی اعتباری و اقساط مورد استفاده قرار می‌گیرد، در برخی کارت‌های کتابخانه‌ای برای ثبت شماره عضویت یا شناسایی مراجعان نیز به کار گرفته می‌شود.

مترادف با:

magnetic strip; magnetic stripe; magstripe