داده‌گردانی، تبدیل داده‌ها 

فرایند ترجمه‌ٔ داده‌ها از یک شکل به شکل دیگر، معمولاً از قالب انسان‌خوان به قالب ماشین‌خوان یا برعکس،‌ از یک نوع فایل به نوع دیگر، یا از یک رسانه‌ٔ ضبطی به رسانه‌ای دیگر (مثلاً از فیلم به نوار ویدیویی یا دیسک تصویری).