Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

data bank

داده‌بانک 

این واژه، که گاه با «داده‌پایگاه» مترادف گرفته می‌شود،‌ بخصوص در مورد مجموعه‌ای از داده‌های غیرکتابنگاشتی- معمولاً عددی- صدق می‌کند. داده‌بانک‌های بزرگ که حاوی اطلاعات درباره‌‌ٔ افراد (شماره‌ٔ تأمین اجتماعی، پیشینه‌ٔ اعتباری، سوابق سلامتی، …) هستند، به دلیل آن‌که رشد سریع فناوری اطلاعات، تهدید‌های جدیدی را متوجه محرمانگی شخصی می‌کند، به موضوع بحث روز تبدیل شده‌اند.