سایبرهراسی

ترس غیرمنطقی یا تنافر نسبت به رایانه یا فناوری اطلاعات، که معمولاً با نشانه‌های اضطراب، نمود می‌یابد.