سایبرسنجی، سایبرمتریکس

توصیف و ارزیابی تأثیر اینترنت به‌مثابه یک ابزار ارتباطی دانشورانه، در درجهٔ اول از راه تحلیل کمّی ارتباطات وب‌مبنای دانشورانه و علمی.

گاهی مورد استفاده به عنوان مترادف با:

webometrics