سایبرکافه، کافی‌نت 

کافه‌ای مجهز به فناوری پیشرفته با ریزرایانه‌هایی برای استفادهٔ مشتریان. سایبرکافه در دههٔ ۱۹۹۰ در شهر نیویورک پدیدار شد و از آن پس در سراسر جهان رواج یافته است. بعضی از کتابخانه‌های آکادمیک بزرگ در محوطهٔ کتابخانه به ایجاد سایبرکافه اقدام کرده‌اند تا مکانی برای دانشجویان فراهم آورند که آنان بتوانند در آنجا استراحت کنند و نامه‌های الکترونیکی‌شان را بخوانند.

مترادف با:

Internet cafe; netcafe