برش و چسباندن، بریدن و چسباندن، فصل و وصل،‌ برش و چسبش 

ویژگی تعبیه‌شده در اکثر محیط‌‌های رابط گرافیکی که به کاربر امکان می‌دهد یک عنصر نمایش‌داده‌شده بر روی صفحهٔ نمایش رایانه (مثل قسمتی از متن یا تصویر) را از یک محل به محلی دیگر در همان سند، از سندی به سند دیگر، یا حتی از یک برنامه‌ٔ کاربردی به برنامه‌ای دیگر منتقل کند. این کار معمولاً با مشخص‌کردن عنصری که قرار است جابه‌جا شود، انتخاب «برش» (cut) یا «کپی» (copy) از گزینهٔ «ویرایش» (edit) در میلهٔ ابزار، و سپس استفاده از گزینه‌ٔ «چسباندن» (paste) بعد از بردن مکان‌نما به نقطه‌ای که قرار است عنصر مورد نظر به آنجا منتقل شود، انجام می‌گیرد. عنصر برش‌خورده یا کپی‌شده به یک محل ذخیرهٔ موقت (به نام بـُرش‌صفحه (clipboard)) منتقل می‌شود، تا این که عمل برش‌- چسباندن بعدی آغاز شود. اکثر نرم‌افزارها شامل گزینهٔ ‌«‌واگشت‌» (undo) هستند که به کاربر امکان می‌دهد در صورتی که اشتباهی صورت گرفته بود، وضعیت را به حالت اولیه برگرداند.

مقایسه کنید با:

copy