Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

curriculum

برنامه‌ٔ تحصیلی، برنامهٔ درسی  

تمامی درس‌ها/ موضوعات لازم و انتخابی که در یک آموزشگاه یا مؤسسهٔ آموزشی عالی تدریس می‌شوند، و معمولاً بر مبنای گروه و شمارهٔ درس، در فهرست دروس سالانه ذکر شده‌اند. درس‌هایی که برای فراغت از تحصیل همهٔ دانشجویان لازم هستند «برنامهٔ درسی هسته» (core curriculum) را تشکیل می‌دهند.