Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

current issue

شمارهٔ جاری

آخرین شماره از یک نشریهٔ پیایندی، که آخرین تاریخ نشر را بر خود دارد. در بعضی از کتابخانه‌ها، شماره‌های جاری، در حالی که جلد مجله در معرض دید همگان قرار دارد، بر روی قفسه‌های اُریب یا روی باجه‌های ادواری‌ها قرار داده می‌شوند تا دیدن آن‌ها تسهیل گردد. معمولاً بایگانی شماره‌های پیشین در مکان دیگری (و گاهی برای صرفه‌جویی در فضا بر روی ریزفیلم یا ریزبرگه) نگهداری می‌شود.

مترادف با:

current number

مقایسه کنید با:

back issue

نیز نگاه کنید به:

first issue