Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

current

جاری‌، روان

در دست بهسازی، جدید، یا به‌روزبودن یک پدیده. در بازیابی اطلاعات، گستره‌ای که در آن، محتوای یک سند یا منبع، وضعیت کنونی دانش مربوط به موضوع را انعکاس می‌دهد. در فرآیند پژوهش، اهمیت جاری‌بودن، بسته به رشته فرق می‌کند. در پزشکی و علوم، اطلاعات در کمتر از پنج سال ممکن است کهنه شوند، اما در هنر و علوم انسانی، مطالبی با قدمت چندین دهه ممکن است هنوز هم همانند اطلاعات جدید، سودمند باشند.

از آنجا که روزنامه‌ها و ادواری‌ها در فواصل زمانی منظم منتشر می‌شوند، نسبت به کتاب‌ها که اطلاعاتشان باید در قالب تکمله‌ها و ویرایش‌های بازنگری‌شده، روزآمد شوند، اطلاعات جدیدتری را ارائه می‌کنند. بعضی از فهرست‌های برخط و داده‌پایگاه‌های کتابنگاشتی به کاربر امکان می‌دهند نتایج جستجو را بر مبنای تاریخ نشر محدود کند تا فقط مواردی را که اخیراً منتشر شده‌اند بازیابی کند.

متضاد:

noncurrent; outdated

نیز نگاه کنید به‌:

current awareness service; current bibliography; current contents; current issue

در آرشیو، رکوردهایی که جدیداً فراهم‌آوری شده‌اند معمولاً برای مدت زمان معینی، جاری قلمداد می‌شوند؛ بعد وضعیت‌شان به نیمه‌جاری تغییر می‌کند و به محل «موجودی موقت» منتقل می‌شوند تا رسیدگی نهایی به آن‌ها صورت گیرد.