Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

curiosa

نِگَراَنگیز؛ شگرفه

کتاب­‌ها یا جزواتی که در یک موضوع یا شیوهٔ رویکرد، بسیار نامعمول می‌­باشند، و معمولاً بنابر استانداردهای مرسوم، تا حدی زننده هستند.

نیز نگاه کنید به:

erotica; pornography