میراث فرهنگی

مصنوعات فیزیکی و ویژگی‌های ناملموسی که توسط جامعهٔ انسانی بخصوصی حفظ و منتقل می‌شود؛ ازجمله هنر، معماری، چشم‌اندازها، زبان، ادبیات، فولکلور، موسیقی، و دانش. مسئولیت حفاظت از میراث فرهنگی بر عهدهٔ نسل حاضر است.