رمزی‌نام 

نام محرمانه، مثل نامی که به‌صورت رمز یا کُد، یا در قالب یک واروواژه نوشته شده است.

نیز نگاه کنید به:

cryptography