رمزی‌نگاری، رمزی‌نویسی، نهان‌نگاری 

رمزی‌نوشتن، معمولاً با هدف مخفی‌کردن. به مطالعه و رمزگشایی نوشته‌های رمزی نیز اطلاق می‌شود. در رایانش، تبدیل داده‌ها به کدی که فقط توسط کسانی که کلید آن را دارند رمزگشایی می‌شود- معمولاً به‌منظور تضمین محرمانگی داده‌ها در هنگام ارسال از طریق شبکه‌ای که بطور عمومی قابل دسترسی است.

نیز نگاه کنید به‌:

encryption