تفکر انتقادی  

در پژوهش و دانشوری، عبارت است از مهارت لازم برای تدوین راهبردهای کارآمد و موثر در جستجو، سنجش ربط و دقت اطلاعات بازیابی‌شده، ارزیابی اعتبار فرد (افراد) یا سازمان تولیدکنندهٔ محتوای اطلاعاتی، و تحلیل مفروضات، شواهد، و بحث‌های منطقی ارائه‌شده در منابع مربوطه. تفکر انتقادی در ارزیابی اطلاعات برخط، بسیار مهم است؛ چراکه فرایند بازنگری دقیق که در نشر چاپی وجود دارد هنوز در نشر الکترونیکی تثبیت نشده است. به همین علت، کتابداران آموزشی در سال‌های اخیر توجه فزاینده‌ای را به تدریس مهارت‌های تفکر انتقادی معطوف کرده‌اند.