Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

crawler

خزنده، کرالر 

برنامهٔ نرم‌افزاری روبوتی که در جستجوی اطلاعات، «هوشمندانه» به جستجو در شبکهٔ جهانی وب می‌پردازد؛ مثل نرم‌افزاری که با دنبال‌کردن پیوندهای فرامتنی از یک خدمتگر به خدمتگر دیگر، و نمایه‌سازی فایل‌هایی که پیدا می‌کند بر اساس معیارهای ازپیش‌تعیین‌شده، به دنبال اسناد و پایگاه‌های جدید می‌گردد. خزنده‌هایی که برای کشف آدرس‌های اینترنتی (که به‌صورت مدخل‌هایی توسط موتورهای جستجو سیاهه می‌شوند) مورد استفاده قرار می‌گیرند، طوری طراحی شده‌اند که از قواعد استاندارد «نیک‌مَنِشی» (politeness) پیروی کنند؛ به این ترتیب که از هر خدمتگر می‌پرسند چه فایل‌هایی نباید نمایه شوند، دیواره‌های آتش (firewalls) را مورد توجه قرار می‌دهند، و بین درخواست‌های خود فاصلهٔ زمانی می‌گذارند تا از اشغال‌شدن خدمتگر اجتناب شود.

مترادف با:

harvester; spider; webcrawler

نیز نگاه کنید به:

harvesting