همراه، همپا

دستنامه‌ای که با هدف استفاده در رابطه با مطالعه در یک موضوع یا حوزهٔ بخصوص تهیه شده. این نوع از اثر مرجع اغلب از مجموعهٔ ویراسته‌ای از جستارها تشکیل می‌شود.

مقایسه کنید با:

companion book