کتابخانه‌ٔ دانشکده‌ای، کتابخانهٔ مدرسه‌ٔ عالی

نوعی کتابخانه‌ٔ آکادمیک که به‌وسیله‌ٔ یک دانشکده‌ٔ مستقل چهار ساله، یا یکی از چند دانشکده‌ٔ درون یک دانشگاه بزرگ، برای استفاده‌ٔ دانشجویان و هیئت علمی، اداره می‌شود.

مقایسه کنید با:

undergraduate library

نیز نگاه کنید به:

College Libraries Section