Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

collected edition

ویراست مجموعه‌ای، ویراست گردآوری‌شده، ویراست گردآورده

ویراستی از آثار منتشرشده‌ٔ قبلی یک پدیدآورنده، که در یک مجلد واحد یا چند مجلد همشکل، معمولاً با یک عنوان مشترک، به چاپ می‌رسد.

مقایسه کنید با:

author’s edition