ویراست مجموعه‌ای، ویراست گردآوری‌شده، ویراست گردآورده

ویراستی از آثار منتشرشده‌ٔ قبلی یک پدیدآورنده، که در یک مجلد واحد یا چند مجلد همشکل، معمولاً با یک عنوان مشترک، به چاپ می‌رسد.

مقایسه کنید با:

author’s edition