جفت‌سازی هم‌‌استنادی

ایده‌ای که به موجب آن، دو مقالهٔ پژوهشی (الف و ب) که در مقالهٔ سوم (ج) مورد استناد قرار گرفته‌اند به گونه‌ای از نظر کتابنگاشتی با هم مربوط‌اند که – حتی در زمانی که مستقیماً به یکدیگر استناد ندهند- احتمالاً مورد علاقهٔ پژوهشگران‌اند‌‌. این رابطه زمانی قوی‌تر می‌شود که هم الف و هم ب همراه با ج نیز در مقالات دیگر مورد استناد قرار گیرند.

مقایسه کنید با:

bibliographic coupling