Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

classified catalog

فهرست رده‌ای، فهرست رده‌بندی‌شده

نوعی از فهرست موضوعی که در آن، شناسه‌ها بر اساس ترتیب نشانه‌ای یک نظام رده‌بندی ازپیش‌تعیین‌شده، دسته‌بندی شده‌اند و رکوردهای کتابنگاشتی در زیر همه‌ٔ سرعنوان‌های موضوعی که با محتوای هر مورد مطابقت دارند، وارد شده‌اند. نمایه‌ٔ موضوعی الفبایی، استفاده از یک فهرست رده‌بندی‌شده را، که معمولاً در کنار فهرست پدیدآورنده و/یا فهرست عنوان نگهداری می‌شود، تسهیل می‌کند.

مترادف با:

classed catalog; class catalog

مقایسه کنید با:

dictionary catalog; divided catalog