Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

chapter

فصل، شاخه 

یکی از دو یا چند بخش عمده‌ٔ یک کتاب یا اثر دیگر، که هر یک به‌خودی خود کامل است، ولی به لحاظ موضوعی یا ساختاری با بخش قبلی و/یا بعدی خود ارتباط دارد. در آثار غیرداستانی، معمولاً هر فصل دارای عنوان است، ولی در آثار داستانی احتمالاً فقط شماره می‌خورد. عنوان و/یا شماره‌ٔ فصل‌ها به‌ترتیب ظهور در کتاب، در فهرست مندرجات کتاب ذکر می‌شود.

کوته‌نوشت:

ch.

مقایسه کنید با:

canto

نیز نگاه کنید به:

chapter drop; chapter heading; run-on chapter

نیز، یکی از تقسیمات محلی یک سازمان. بیش از پنجاه‌ انجمن کتابخانه‌ای مستقل ایالتی و منطقه‌ای، وابستگی نزدیکی به «‌انجمن کتابخانه‌های امریکا‌» دارند. هر یک از این شاخه‌ها به صورت جداگانه دارای ساختار هزینه‌ای و بودجه‌ای است، مسئولان خود را انتخاب می‌کند، و به برگزاری همایش سالانه می‌پردازد. هر یک از شاخه‌های ایالتی دارای یک عضو انتخابی به نمایندگی از آن شاخه در مجمع مدیره‌ٔ «‌انجمن کتابخانه‌های امریکا‌» است. «‌انجمن کتابخانه‌های امریکا‌» در بیش از ۲۵ ایالت دارای شاخه‌ٔ دانشجویی نیز هست. موضوعات مورد علاقه‌ٔ شاخه‌ها در چارچوب «‌انجمن کتابخانه های امریکا‌»، در قالب «‌کمیته‌ٔ روابط شاخه‌ها‌»‌ و‌ «‌اداره‌ٔ روابط شاخه‌ها‌» بیان و ارائه می‌شوند.