Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

censorship

سانسور، ممیزی، بیان‌بندی، بیان‌- مهاری

ممانعت از تولید، توزیع، اشاعه، یا نمایش یک اثر به‌وسیله‌ٔ یک مقام حکومتی بر این مبنا که اثر مذکور حاوی مطالب زننده یا خطرناک است. شخصی که موارد ممنوعه را تعیین می‌کند، سانسورچی (censor) نامیده می‌شود. روش‌های معمول در سانسور از جمله عبارت‌اند از حکم به مصادره و توقیف، تصویب قانون، مالیات خردکننده، و دادن جواز حق نشر یا محدودکردن حق نشر.

«‌اصول اخلاقی انجمن کتابخانه‌های امریکا‌» اعضای این انجمن را اخلاقاً موظف می‌کند که در برابر سانسور برنامه‌ها و مواد کتابخانه‌ای در هر شکل آن ایستادگی کنند و از کتابداران و دیگر کارکنانی که با دفاع از خط‌مشی‌های کتابخانه‌ای در برابر سانسور، شغل خود را به خطر می‌اندازند پشتیبانی نمایند. «مرکز اطلاعات محرمانگی الکترونیکی» دارای وبسایتی در موضوع سانسور اینترنتی است.

مقایسه کنید با:

suppressed

نیز نگاه کنید به:

banned book; book burning; challenge; clandestine publication; Comstock, Anthony; expurgated; filtering;  Index Librorum Prohibitorum; intellectual freedom; Motion Picture Production Code; precensorship; samizdat