Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

browsability

تورق‌پذیری، مرورپذیری 

میزان سهولت جستجو در یک داده‌پایگاه کتابنگاشتی، نمایه، فهرست کتابخانه، یا دیگر فهرست‌های منابع به شیوه‌ای غیرنظام‌مند و اتفاقی. غالباً نمایه‌ٔ چاپی از همتای برخط آن تورق‌پذیرتر است، زیرا قالب صفحه، مرور فهرست سرعنوان‌ها را برای یافتن اطلاعات مرتبط، آسان می‌سازد.

نیز نگاه کنید به:

serendipity