تورق‌پذیری، مرورپذیری 

میزان سهولت جستجو در یک داده‌پایگاه کتابنگاشتی، نمایه، فهرست کتابخانه، یا دیگر فهرست‌های منابع به شیوه‌ای غیرنظام‌مند و اتفاقی. غالباً نمایه‌ٔ چاپی از همتای برخط آن تورق‌پذیرتر است، زیرا قالب صفحه، مرور فهرست سرعنوان‌ها را برای یافتن اطلاعات مرتبط، آسان می‌سازد.

نیز نگاه کنید به:

serendipity