Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

bowdlerize

هرزه‌زدایی

تغییر متن یک اثر ادبی با تغییر یا حذف کلمات یا کل قطعاتی که زننده شمرده می‌شوند- برگرفته از نام «‌آر. تی. بودلر‌» (۱۸۲۵-۱۷۵۴) که ویراستی از آثار شکسپیر را در اوایل سده‌ٔ نوزدهم منتشر کرد که در آن، قطعاتی را که «‌برای قرائت توسط آقایان در محضر بانوان، نامناسب‌» شمرده می‌شدند، حذف کرده بود. وی ویراست مشابهی نیز از «‌عهد عتیق‌» تولید کرد. چنین کاری با «قصه‌های کانتربری» اثر «چاوسر» و «سفرهای گالیور» اثر «سویفت» نیز شده است.

مترادف با:

expurgate

نیز نگاه کنید به:

censorship; Unexpurgated