برگشتی 

نامه‌ٔ الکترونیکی غیرقابل‌تحویل که به صندوق پستی فرستنده برگردانده می‌شود. علت این برگشت معمولاً این است که نشانی پست الکترونیکی به غلط وارد شده، کاربر برای سِروِر پستی ناشناخته است، یا صندوق پست الکترونیکی وی پر شده. نامه‌های وارده که به غلط توسط فیلتر پست الکترونیکی به عنوان هرزنامه شناسایی گردند نیز ممکن است برگشت داده شوند.