Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

blind copy

نسخهٔ ناشناس

نسخه‌ای از یک اثر متنی که نام نویسنده از روی آن کاملاً پاک شده. نسخه‌های مجهول‌المؤلف در نشر و در داوری جایزه‌های ادبی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا خواننده بتواند بدون اثرپذیری از اشتهار نویسنده، به داوری در بارهٔ کیفیت اثر بپردازد.

نیز به نسخه‌ای از یک پیام پاسخ ایمیلی اطلاق می‌شود که ضمن پیوست نامهٔ اولیه بدون ذکر نام فرستندهٔ اولیه به عنوان دریافت‌کننده، برای یک یا چند نفر ارسال می‌گردد، اما اطلاعات روشنی به جا گذاشته نمی‌شود که نشان دهد نامه برای دیگران بازفرستی شده است.

مقایسه کنید با:

blind carbon copy