Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

biennial

دوسالانه، دوسال‌نامه 

آنچه هر دوسال یکبار منتشر می‌شود. نیز اشاره دارد به انتشارات پیایندی که هر دوسال منتشر می‌شوند.

مقایسه کنید با:

semiannual

نیز نگاه کنید به:

annual; triennial; quadrennial; quinquennial; sexennial; septennial; decennial