دوسالانه، دوسال‌نامه 

آنچه هر دوسال یکبار منتشر می‌شود. نیز اشاره دارد به انتشارات پیایندی که هر دوسال منتشر می‌شوند.

مقایسه کنید با:

semiannual

نیز نگاه کنید به:

annual; triennial; quadrennial; quinquennial; sexennial; septennial; decennial