Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

bibliographic instruction

آموزش کتابشناختی؛ آموزش کتابنگاشتی

برنامه‌های آموزشی که برای آموزش کاربران کتابخانه در بارهٔ نحوهٔ مکانیابی سریع و کارآمد اطلاعات موردنیاز، طراحی می‌شوند. آموزش کتابشناختی معمولاً سیستم سازماندهی مواد کتابخانه، ساختار متون در موضوع مربوطه، روش‌شناسی‌های پژوهشی متناسب با رشته، و منابع و ابزارهای اطلاع‌یابی بخصوص (فهرست‌ها، نمایه‌نامه‌ها و چکیده‌نامه‌ها، داده‌پایگاه‌های کتابشناختی، و …) را شامل می‌شود.

در کتابخانه‌های آکادمیک، آموزش کتابشناختی معمولاً مرتبط با درس یا درآمیخته با درس است. کتابخانه‌هایی که کارگاه آموزشی مجهز به رایانه دارند، در موقعیتی هستند که در استفاده از فهرست‌های برخط، داده‌پایگاه‌های کتابشناختی، و منابع اینترنتی، تمرین‌های عملی را نیز ارائه دهند. جلسات آموزش معمولاً توسط یک کتابدار خدمات آموزشی که دارای تجربه و مهارت در روش‌های آموزشی می‌باشد برگزار می‌شوند.

مترادف با:

library instruction; library orientation

مقایسه کنید با:

user education

نیز نگاه کنید به:

information literacy; Instruction Section; Library Instruction Round Table; lifelong learning; LOEX; one-shot; teaching style