دور- سرنام

واژهٔ آمیخته‌ای که از ترکیب “anachronistic” (= نابجایی) و “acronym” (= سرنام) ساخته شده. سرنامی که آنقدر قدیمی باشد که افراد به دشواری به خاطر بیاورند حروف تشکیل‌دهندهٔ آن چه معنایی دارند؛ مانند کلمهٔ “radar” (ساخته‌شده از “radio detection and ranging”)، یا “laser” (ساخته‌شده از “light amplification by “stimulated emission of radiation).