Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

airport fiction

داستان فرودگاهی

آثار داستانی که در روزنامه‌فروشی‌های فرودگاهی و خواربار فروشی‌های کنار جاده‌ای فروش خوبی دارند، زیرا مطالبات روشنفکرانه از خواننده ندارند و درنتیجه خواندن آن‌ها در حین سفر یا در زمان تعطیلی لذتبخش است. رمان‌های فرودگاهی که با جلد شومیز منتشر می‌شوند و عنوان آن‌ها به صورت چشمگیر بر روی جلد نقش می‌گردد، معمولاً نسبتاً طولانی‌، اما سریع‌خوان و آسانخوان‌اند. این کتاب‌ها موجب رفع ناراحتی و کسالت سفر می‌شوند.

نیز نگاه کنید به:

potboiler