Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

AIMRAD

آیمراد

سرنامی برای کلمات “abstract” (چکیده)،‌ “introduction” (مقدمه)، “materials and methods” (مواد و روش‌ها)، “results” (یافته‌ها)،‌ “and discussion” (و بحث) که ساختار استاندارد مورد استفاده در نوشتن مقالاتی است که قرار است در مجله‌های علمی و پزشکی منتشر شوند. استدلال بعضی از افراد این است که حرف “c” نیز باید در انتهای این سرواژه برای کلمهٔ “conclusion” (نتیجه‌گیری) اضافه شود.

مترادف با:

IMRAD