Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

afterword

پی‌کلام

یک عبارت یا جستار مختصر، که معمولاً پدیدآورنده می‌نویسد و در پایان یک اثر به عنوان توضیح یا- در ویرایش خاص- به عنوان توضیحی برای دریافت بهتر آن اثر می‌آید. در یک مجموعه، ممکن است ویراستار(ها) یک پی‌کلام بگنجانند تا مضامین اصلی را که در آثار انتخابی توسعه یافته‌اند، به هم بپیوندند یا از آن‌ها جمع‌بندی کنند.

مقایسه کنید با:

epilogue