Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

address

نشانی، آدرس، خطابه

در رایانش‌، به نویسه یا مجموعه‌ای از نویسه‌ها گفته می‌شود که برای شناسایی مکان مشخصی از حافظهٔ اصلی یا انبارهٔ جانبی‌، معمولاً با هدف دسترسی به داده‌های ذخیره‌شده‌، مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

نیز نگاه کنید به:

internet address

همچنین، یک سخنرانی مکتوب یا شفاهی، بخصوص یک گفتمان رسمی که در آن، گفته‌های سخنران دربارهٔ یک مسئله یا حادثهٔ مهم، معطوف به مخاطبان معلوم است (مثل یک خطابهٔ افتتاحیه). خطابهٔ تدفین، یک قدردانی است که گاهی از طرف یک همکار صمیمی یا دوستدار فرد، در مراسم رسمی تدفین و برای گرامیداشت یک شخص پس از مرگ وی، ایراد می‌شود.