کُنِش‌کارت

یک یا مجموعه‌ای از چند کارت که بر روی آن‌ها نماد، کلمه، عدد، و/یا تصویر درج شده و بدین منظور ساخته شده که شخص یا گروه در انجام یک کار خاص ﴿یا مجموعه‌ای از کارها﴾ یا پیگیری یک فعالیت، از آن استفاده کنند.

مقایسه کنید با:

flash card

نیز نگاه کنید به:

game; kit