کتاب فعالیت، کُنِش‌کتاب

کتابی که برای مشغول کردن شخص استفاده‌کننده به فعالیتی غیر از ﴿یا علاوه بر﴾ مطالعه طراحی شده است؛ مثل یک راهنمای آموزشی برای پروژهٔ علمی و مهارتی، یا مجلدی که حاوی جورچین و بازی با کلمات است. بعضی از این کتاب‌ها که برای کودکان تهیه می‌شوند در قطع بزرگ‌تر از معمول هستند. کتابخانه‌ها در انتخاب این کنش‌کتاب‌ها با احتیاط عمل می‌کنند و از کتاب‌هایی که در آن، خواننده باید جاهای خالی را با نوشتن کلمات و عباراتی پر کند یا به هر نحوی حالت فیزیکی آن کتاب را تغییر دهد، اجتناب می‌کنند. زمانی که یک کنش‌کتاب بخشی از یک کیت باشد، در رکورد کتابنگاشتی، وجود آن در ناحیهٔ توصیف ظاهری ذکر می‌شود.