تشکر‌،تقدیر‌، تقدیر و تشکر‌، سپاسگزاری‌، قدردانی

بخشی از پیش‌متن یک کتاب که در آن‌، پدید‌آورنده از کسان دیگری که در پدید‌آوردن اثر مشارکت داشته‌اند‌، رسماً قدردانی می‌کند‌. تقدیر و تشکر معمولاً پس از پیشگفتار یا پیش‌درآمد‌، و پیش از مقدمه می‌آید‌. برخی از پدید‌آورندگان، تقدیر و تشکر خود را در پیش‌گفتار می‌گنجانند‌.

املای دیگر:

acknowledgments

مقایسه کنید با:

dedication