Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

accuracy

دقت‌، دقیق‌بودن

به معنای کیفیت صحت از نظر مطابقت با وقایع، و کیفیت دقت جزئیات در منابع اطلاعاتی و در ارائهٔ خدمات اطلاعاتی. در کتابخانه‌ها‌، ضروری است که منابع مورد استفادهٔ کتابداران برای ارائهٔ خدمات‌مرجع‌، خالی از خطا باشند. در تعیین اعتمادپذیری اطلاعات ارائه‌شده در اینترنت نیز‌، «‌دقت‌» معیار مهمی به‌شمار می‌رود. دقت یک گزاره را با رجوع به دیگر منابعی که همان اطلاعات را ارائه می‌کنند‌، می‌توان تعیین کرد‌.

متضاد با:

inaccuracy

در کارتوگرافی عبارت است از معیار اندازه‌گیری که در آن، مختصات نقاطی که بر روی یک نقشه نشان داده شده، با مختصات واقعی مساحی مطابقت دارد. در مفهوم وسیع‌تر، درجهٔ نزدیکی یک ارزش یا مجموعه‌ای از ارزش‌ها(ی اندازه‌گیری یا محاسبه‌شده) به استانداردهای تعیین‌شده برای آن.