دسترس‌پذیری‌

امکان ورود به یک کتابخانه‌، کسب دسترسی به سامانه‌های برخط آن‌، استفاده ازمنابع آن‌، و به‌دست‌آوردن اطلاعات مورد نیاز‌، صرف‌نظر از هر قالبی که دارند‌. در مفهوم عام‌تر‌، عبارت است از کیفیت امکان ‌مکانیابی و کاربرد یک منبع توسط ‌شخص‌. در محیط وب، به معنای کیفیت امکان استفاده از منبع توسط هر کسی فارغ از معلولیت‌هایی که ممکن است داشته باشد.

نگاه کنید به:

Web Accessibility Initiative (WAI)

در ذخیره و بازیابی اطلاعات‌، به شیوهٔ بازیابی رکوردها از فایل توسط سامانهٔ رایانه‌ای (که معمولاً به روش مرتب‌شدن آن رکوردها در رسانهٔ ذخیره، بستگی دارد) گفته می‌شود‌.