خط‌مشی استفادهٔ مجاز

رهنمود‌های تعیین‌شده به وسیلهٔ یک کتابخانه یا سیستم کتابخانه‌ای برای شیوهٔ استفاده از تجهیزات و سامانه‌های رایانه‌ای آن توسط مراجعه‌کنندگان و کارکنان‌. مثلاً اکثر کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی استفاده از رایانه‌های موجود در کتابخانه را برای فعالیت‌های تجاری شخصی یا غیر‌قانونی ممنوع می‌کنند‌. در بیش‌تر کتابخانه‌ها‌، یک نسخهٔ چاپی از‌«خط‌مشی استفادهٔ مجاز‌» در نزدیکی کارایستگاه‌هایی که محدودیت‌های تعیین‌شده درمورد آن‌ها مصداق دارد‌، نصب شده‌. برخی از کتابخانه‌ها نیز دسترسی به بیانیهٔ خط‌مشی خود را به صورت الکترونیکی فراهم کرده‌اند، و کاربران باید با کلیک بر روی مستطیل یا آیکونی کوچک، موافقت خود را با آن اعلام کنند تا اجازهٔ دسترسی به آنان داده شود.

مترادف با:

Internet use policy