کتابخانهٔ آکادمیک‌

کتابخانه‌ای که بخش محوری یک دانشکده‌، دانشگاه‌، یا دیگر مؤسسه فعال در بخش آموزش پس از متوسطه است‌ و به منظور تأمین نیاز‌های اطلاعاتی و پژوهشی دانشجویان‌، اعضای هیئت‌علمی‌، و کارکنان آنجا فعالیت می‌کند‌. در ایالات متحده‌، انجمن حرفه‌ای کتابخانه‌ها و کتابداران آکادمیک‌، «‌انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و ‌پژوهشی‌» می‌باشد که «استانداردهای کتابخانه‌ای در آموزش عالی» را منتشر می‌کند.

مقایسه کنید با:

research library

نیز نگاه کنید به:

college library; departmental library; graduate library; undergraduate library; university library