خدمات چکیده‌نویسی‌، بخش چکیده‌نویسی، مرکز چکیده‌نویسی

مرکز نمایه‌سازی (مثل Information Science & Technology Abstracts، یا «پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات» به نشانی: www.irandoc.ac.ir) که هم استنادات و هم خلاصه مختصر یا چکیده محتوای هر یک از مدارک نمایه‌شده را ارائه می‌دهد. مدخل‌های مندرج در چکیده‌نامه که به ترتیب افزوده‌شدن به چکیده‌نامه شماره می‌خورند‌، به صورت پیایندی‌، و معمولاً در قالب ماهانه یا فصلی به چاپ می‌رسند‌، یا در یک داده‌پایگاه کتابنگاشتی که منظماً روزآمد می‌شود‌، در اختیار مشترکان قرار می‌گیرند‌. خدمات چکیده‌نویسی ممکن است در یک رشته یا زیررشته آکادمیک خاص، و به صورت جامع یا گزینشی انجام گیرد.

مقایسه کنید با:

abstracting journal