مجلهٔ چکیده‌نامه‌ای، چکیده‌نامه

مجله‌ای که خاص ارائهٔ چکیدهٔ مقالات و دیگر مدارک منتشرشده در یک رشتهٔ خاص علمی یا حوزهٔ تحقیقی است‌.

مترادف با:

abstract journal

مقایسه کنید با:

abstracting service