Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

مدل «انسیل» (یک برنامۀ آموزشی تازه برای سواد اطلاعاتی) برای سواد اطلاعاتی

«انسیل» ((A New Curriculum for Information Literacy (ANCIL) در نتیجۀ یک طرح پژوهشی به وسیلۀ «اما کونان» (Emma Coonan) و «جین سکر» (Jane Secker) تدوین شد که هدف آن، ارائۀ رویکرد نوینی به آموزش و یادگیری سواد اطلاعاتی، متناسب با مهارت‌های مورد نیاز برای یک دانشجوی قرن بیست‌ویکمی بود. این برنامۀ آموزشی حاوی ۱۰ رشته است که دیدگاهی همه‌جانبه از یادگیری سواد اطلاعاتی می‌دهد و آن را در بافتار گسترده‌تری قرار می‌دهد.

نویسندگان «انسیل» به ویرایش یک کتاب همراه با عنوان «بازاندیشی در بارۀ سواد اطلاعاتی: چارچوب عملی برای پشتیبانی یادگیری» (Rethinking Information Literacy: A practical framework for supporting learning) پرداختند که مثال‌ها و موردکاوی‌هایی از نحوۀ کاربست «انسیل» در طیف گسترده‌ای از شرایط و موقعیت‌ها را در خود دارد.